Statuten

 

11 februari 2000

Dossiernummer: 20000175/RZ

AKTE VAN OPRICHTING

Heden,

tweeduizend, verscheen voor mij,

notaris te Zierikzee, gemeente Schouwen-Duiveland: 1.

2.

3.

De comparanten verklaarden bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen: ---------------- NAAM, ZETEL EN DUUR

______________________ Artikel l

1. De stichting draagt de naam: Stichting Dorpsraad Kerkwerve e . o . .

2. Zij is gevestigd te Kerkwerve, gemeente Schouwen-Duiveland .

3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

_____________________ Artikel 2

Het werkgebied van de stichting omvat dat gedeelte van de Gemeente Schouwen-Duiveland dat gearceerd is aangegeven op de aan deze akte gehechte situatietekening . _________________ DOEL EN MIDDELEN

Artikel 3

1. De stichting heeft ten doel:

het bevorderen van de leefbaarheid in het werkgebied van de stichting en het bevorderen van

het welzijn van haar inwoners. 2. De stichting tracht haar doel ondermeer te

verwezenlijken door:

a. het inventariseren van wensen en behoeften van de bevolking en het pogen, in samenwerking met het particuliere initiatief en de overheid, daaraan tegemoet te komen;

b. het bevorderen van het meedenken en medeverantwoordelijkheid dragen van de bevolking met betrekking tot het eigen woon-en leefmilieu;

c. het ontwikkelen van initiatieven en activiteiten die in het kader van de leefbaarheid door de bevolking wenselijk worden geacht;

d. het behartigen van de belangen van de

bevolking van het werkgebied bij overheid en andere instanties, onder andere door overleg en door gevraagd of ongevraagd advies te geven omtrent aangelegenheden die in haar werkgebied spelen;

e. het bevorderen van overleg en samenwerking tussen groepen, verenigingen en instellingen in het werkgebied van de stichting, in het belang van goede onderlinge verhoudingen en samenhang van voorzieningen. _____________________ VERMOGEN

_____________________ Artikel 4

Het vermogen van de stichting kan worden gevormd door:

1. subsidies;

2. donaties en vaste bijdragen;

3. schenkingen, legaten en erfstellingen;

4. alle overige bijdragen, baten en inkomsten. ______________________ BESTUUR

_____________________ Artikel 5

1. Het bestuur van de stichting vormt de Dorpsraad en bestaat uit minimaal zeven en maximaal negen personen en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd.

2. Het bestuur dient zodanig samengesteld te zijn dat daarin - voorzover zulks in redelijkheid mogelijk is - vertegenwoordigd zijn alle in het werkgebied gevestigde verenigingen, organisaties en maatschappelijke groeperingen, zoals de jeugd, de ouderen, de middenstand, het bedrijfsleven, het sociaal-cultureel werk, de sport en het onderwijs, alsmede geïnteresseerde inwoners uit het werkgebied van de stichting.

3. Bestuursleden dienen binnen het werkgebied van de stichting woonachtig te zijn, dienen tenminste de leeftijd van zestien jaar bereikt te hebben en mogen geen gemeenteraadslid zijn.

4. a. De leden van het bestuur worden benoemd door

de inwoners van zestien jaar en ouder van het werkgebied van de stichting op een speciaal daartoe te beleggen vergadering, waarvoor de uitnodiging uiterlijk drie weken voor de vergadering huis-aan-huis wordt bezorgd en openbaar wordt gemaakt op de voor de gemeente Schouwen-Duiveland gebruikelijke wijze, b. Bij het opstellen van de lijst van te verkiezen personen dient zoveel mogelijk rekening te worden gehouden met het hiervoor in de leden 2 van dit artikel bepaalde. De benoeming tot lid van het bestuur komt tot stand bij meerderheidsbesluit van het aantal ter vergadering aanwezige inwoners van het _  werkgebied van de stichting.

c. De duur van het lidmaatschap van het bestuur loopt parallel met de zittingsduur van de leden van de raad van de gemeente Schouwen-Duiveland. d. In tussentijdse vacatures wordt op de wijze

als in dit artikel bepaald, voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die tezamen het dagelijks bestuur vormen. Voor ieder van hen kan een plaatsvervanger benoemd worden. Ingeval van vacatures blijven de overige bestuursleden een wettig bestuur vormen. De bestuursleden hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

De bestuursleden zijn uit persoonlijke titel lid van het bestuur en het is een bestuurslid niet toegestaan een politieke partij in het bestuur te vertegenwoordigen. ___________________ Artikel 6

Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door:

a. overlijden;

b. het verstrijken van de zittingsduur;

c. tussentijds aftreden op eigen schriftelijk

verzoek; d. een daartoe strekkend besluit van het bestuur

als bedoeld in lid 2 van dit artikel; e. verhuizing buiten het werkgebied; f. beëdiging als gemeenteraadslid; g. een andere onverenigbaarheid van functies. Het bestuur mag echter de sub e. en g. genoemde redenen niet van toepassing verklaren. Degene die tussentijds in een vacature wordt benoemd, treedt af op het moment waarop zijn voorganger had moeten aftreden. Bestuursleden kunnen te allen tijde door het bestuur worden geschorst of ontslagen. Een besluit daartoe kan slechts worden genomen met tenminste een twee/derde meerderheid der

uitgebrachte stemmen op een vergadering waarvan

tenminste drie/vierde van de zitting hebbende

bestuursleden aanwezig zijn.

In geval het bestuur overgaat tot schorsing,

dient binnen twee maanden de schorsing opgeheven

te worden danwei dient het bestuur tot ontslag

over te gaan.

Zolang een vacature bestaat, zal deze niet

meetellen ter vaststelling van een quorum of

meerderheid van stemmen, zoals bedoeld in deze

statuten.

-------------- BESTUURSBEVOEGDHEID

___________________ Artikel 7

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuursleden.

Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard. ______________ VERTEGENWOORDIGING

___________________ Artikel 8

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe

aan twee gezamenlijk handelende leden van het

dagelijks bestuur.

Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer

bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting

binnen de grenzen van die volmacht te

vertegenwoordigen.

__________________ WERKGROEPEN

___________________ Artikel 9

De stichting kan werkgroepen instellen ter behartiging van bepaalde specifieke aangelegenheden. De leden van een werkgroep worden door het bestuur aangewezen. Naast leden van het bestuur kunnen andere geïnteresseerden in een werkgroep participeren.

Werkgroepen brengen zo vaak als zij of het bestuur dit nodig achten, doch minimaal éénmaal per jaar, verslag uit aan het bestuur. Zij kunnen bovendien gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het bestuur.

Het bestuur en de werkgroepen kunnen zich laten bijstaan door deskundigen en/of adviseurs, met dien verstande echter dat de werkgroepen voor het

aantrekken van betaalde deskundigen en/of adviseurs toestemming dienen te krijgen van het bestuur.

----------------- VERGADERINGEN

__________________ Artikel 10

Het bestuur houdt tenminste vier tot zes vergaderingen per jaar, waarvan één dorpsvergadering, en verder vergadert het bestuur zo vaak de voorzitter of twee leden van het bestuur zulks nodig achten.

De vergaderingen zijn openbaar, doch worden gesloten verklaard indien het bestuur aldus bepaalt.

De vergaderingen zullen worden aangekondigd in de in de gemeente Schouwen-Duiveland verschijnende dag­en weekbladen danwei advertentiebladen. De secretaris roept schriftelijk op tot de vergaderingen. Zoveel mogelijk wordt de agenda met de oproep meegezonden. Van het ter vergadering verhandelde en beslotene worden door de secretaris notulen opgemaakt die door haar/hem en de voorzitter worden ondertekend en in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld.

---------------- BESLUITVORMING

__________________ Artikel 11

Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste de helft van het aantal zitting hebbende bestuursleden aanwezig is, behoudens het bepaalde in artikel 16 lid 2.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Ingeval van staking van stemmen over personen wordt het voorstel in herstemming gebracht, waarna bij opnieuw staking van stemmen het lot beslist. Stemmen over personen geschiedt steeds schriftelijk.

--------- DORPSVERGADERING VAN INWONERS

__________________ Artikel 12

De stichting belegt minstens éénmaal per jaar een dorpsvergadering, waarvoor alle inwoners die de leeftijd van zestien jaar bereikt hebben, worden uitgenodigd. Voorts wordt ook een dorpsvergadering gehouden zo dikwijls de voorzitter of twee andere bestuursleden zulks verzoeken.

De wijze waarop de uitnodiging geschiedt, wordt door het bestuur vastgesteld. De uitnodiging geschiedt minstens tien dagen voor de vergadering, met vermelding van de te behandelen onderwerpen. Op de jaarlijkse dorpsvergadering brengt het

bestuur van de stichting verslag uit van de werkzaamheden van het afgelopen jaar. Het bestuur doet mededeling van - en legt ter discussie voor -

het werkprogramma voor het komende jaar. Tijdens deze vergadering wordt door het bestuur een kascontrolecommissie benoemd. De leden van deze kascontrolecommissie zullen bij voorkeur afkomstig zijn uit bezoekers van de dorpsvergadering. De leden van de

kascontrolecommissie mogen geen deel uitmaken van het bestuur. De kascontrolecommissie zal uit minimaal twee personen bestaan. De personen die zitting nemen in de kascontrolecommissie dienen minstens twee jaar in deze commissie zitting te hebben in opvolging van elkaar, teneinde een continuïteit binnen de kascontrolecommissie te waarborgen.

Voorts wordt er een dorpsvergadering gehouden binnen één maand nadat zulks verzocht is door tenminste vijfentwintig inwoners van het werkgebied van de stichting die de leeftijd van zestien jaar bereikt hebben, mits zij dit schriftelijk verzoeken bij het bestuur en onder opgave van de te behandelen onderwerpen, ledere inwoner van het werkgebied van de stichting heeft het recht om op de dorpsvergadering het woord te voeren.

------------- BOEKJAAR EN BEGROTING

__________________ Artikel 13

Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. Jaarlijks voor één maart brengt de penningmeester verslag uit over het afgelopen boekjaar. De goedkeuring van het bestuur van het financieel verslag strekt de penningmeester tot décharge. Het financieel verslag wordt voor één april van elk jaar ter kennisneming gezonden aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Schouwen-Duiveland. ____________________ Artikel 14

Jaarlijks voor één maart stelt de penningmeester een begroting samen van de te verwachten baten en lasten voor het komende boekjaar en legt deze begroting ter goedkeuring voor aan het bestuur. De begroting wordt voor één april van elk jaar ter kennisneming gezonden aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Schouwen-Duiveland. ____________________ Artikel 15

Jaarlijks voor één maart brengt de secretaris verslag uit over de activiteiten van het afgelopen boekjaar, houdende een duidelijk overzicht van die activiteiten en de eventuele bevindingen van andere belanghebbenden, zoals verenigingen en maatschappelijke groeperingen. Het jaarverslag wordt voor één april van elk jaar ter kennisneming

 

gezonden aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Schouwen-Duiveland. __________ STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

____________________ Artikel 16

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen of de stichting te ontbinden. Het besluit daartoe moet genomen worden met twee/derde meerderheid in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de zitting hebbende bestuursleden aanwezig zijn.

2. Zijn ter vergadering als bedoeld in lid l niet voldoende bestuursleden aanwezig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen binnen dertig dagen na de eerste, waarin met een meerderheid van twee/derde der uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezigen, een besluit tot wijziging der statuten of ontbinding van de stichting wordt opgenomen.

3. Een oproep tot een bestuursvergadering als

bedoeld in lid l moet minstens vier weken voor de dag der vergadering worden gedaan.

4. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Ieder bestuurslid afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.

5. De leden van het bestuur zijn verplicht een

authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft.

6. Ingeval van ontbinding van de stichting is het bestuur belast met de liquidatie, gedurende welke periode de bepalingen der statuten zoveel mogelijk van kracht blijven.

____________________ Artikel 17

1. In de ontbindingsvergadering wordt besloten voor welke doelen een eventueel, na liquidatie overblijvend, batig saldo zal worden aangewend, waarbij het doel der stichting in acht genomen dient te worden.

2. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet bepaalde termijn berusten onder de door de vereffenaars aan te wijzen persoon.

______________ HUISHOUDELIJK REGLEMENT

____________________ Artikel 18

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.

2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.

3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.

 

4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid l van toepassing.

__________________ SLOTBEPALINGEN

Artikel 19

In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. ____________________ Artikel 20

De eerste bestuursleden worden bij de akte van oprichting benoemd. _________________ SLOTVERKLARINGEN

Ten slotte verklaarden de comparanten:

1. Tot bestuursleden van de stichting zijn benoemd: a. de heer R............... DE KAN, de comparant

sub l genoemd, tot voorzitter; b. mevrouw AKKE VAN SLUYTERS, de comparante sub 2

genoemd, tot secretaris; c.

de comparant sub 3 genoemd, tot

penningmeester; d.

tot bestuurslid; e.

tot bestuurslid; f.

tot bestuurslid;

g-

tot bestuurslid; h.

tot bestuurslid; i.

tot bestuurslid.

2. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op

eenendertig december tweeduizend. De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparanten/partijen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. Deze akte is verleden te Zierikzee, gemeente Schouwen-Duiveland, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De inhoud van de akte is aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en een conceptakte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen personen en mij, notaris, ondertekend.