Verslagen

 

Notulen van de openbare vergadering  van Dorpsraad Kerkwerve e.o.

 

woensdag 18 november 2015 in het Dorpshuis ’t Zuudènde.

 

 

 

            Agenda:

 

  1. Opening door de voorzitter.

 

De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder de heer Mels Hoogenboom wegens de startavond van Thuis in de kern Kerkwerve.

 

Er zijn een aantal afmeldingen: de heer Cees van de Bos, Dorpsraad Serooskerke, Michael Nguyen SMWO, Saskia Breen, penningmeester, en de heer Jan Boot van de brandweer.

2.Mededelingen.

 

 

Alle aanwezigen willen graag de bankjes op de hoek terug. De Dorpsraad zal dit terugkoppelen naar de Gemeente.

 

 

 

3.Notulen openbare vergadering 8 april 2015

 

Ingekomen brief over gaslekkage van mevrouw Andrea Speksnijder is inmiddels door Dorpsraad contact geweest met Zeeuwland en afgehandeld.

 

De notulen worden goedgekeurd.

 

 

4.Ingekomen stukken.

 

    Brief Zeeuwland over klacht ketel.

 

    Brief SMWO over vrijwilligersavond op 9 december 2015.

 

 

5.Bestuur zoekt bestuursleden.

 

Aspirant bestuurslid de heer Harry Dragt wordt gekozen tot bestuurslid. Van harte welkom, het bestuur is blij met deze versterking.

 

Graag zou het bestuur nog wat meer bestuursleden willen hebben. Wij hebben echt meer bestuursleden nodig!

 

 

6.Stand van zaken brandweerkorps Kerkwerve.

Helaas kon de heer Jan Boot niet komen, hij zal worden uitgenodigd voor de vergadering in november.

 

 

7.Rondvraag.

 

 

Na de pauze:

 

De heer Mels Hoogenboom van het SMWO (welzijnsorganisatie) heeft uitleg gegeven over het project Thuis in de Kern. Het is 18 november 2015 de Startbijeenkomst “Thuis in de Kern” Kerkwerve

 

Als je thuis bent in Kerkwerve wil je dat je er ook altijd thuis blijft voelen?

 

“Thuis” betekent dat men je naam weet, je kent, dat je je veilig voelt. Dat je weet wie je buren zijn, dat je over en weer een postpakje aanneemt en even een boodschap doet als je buurvrouw of buurman ziek is of even de medicijnen ophaalt. Thuis zijn betekent dat de ander(en) weten waar je mee bezig bent /wat er aan de hand is. Wie wil zich zo niet thuis blijven voelen in Kerkwerve?

 

Met het project “Thuis in de Kern” willen de dorpsraad en SMWO Welzijn Schouwen-Duiveland er aan bijdragen, dat elke inwoner van Kerkwerve zich “thuis” kan voelen, jong èn oud! Door de toename van de vergrijzing en het verminderen van de voorzieningen in de dorpen, is het gevaar immers aanwezig dat de leefbaarheid afneemt. “Thuis in kern” biedt daar tegenwicht aan, door uit te gaan van burgerkracht: vitale mensen die zich inzetten voor hun meer kwetsbare medemens. In andere dorpen op Schouwen-Duiveland zijn al heel interessante ideeën voortgekomen, zoals bijvoorbeeld een hulpkring waar mensen een beroep op kunnen doen. “Thuis in de kern “ gaat er niet om per se iets nieuws in Kerkwerve tot stand te brengen. Het gaat er meer over om te kijken wat er al in het dorp is, wat gaat er goed en wat kan er beter?

 

Met dit laatste is Mels Hoogenboom met de aanwezigen aan de slag gegaan.  Over het algemeen zijn de bewoners tevreden met hun dorp. Betreft de groenvoorziening en de aankleding rondom de Ring zou men wel wat anders willen zien. Een aantal mensen geeft zich spontaan op om, samen met de Dorpsraad, binnenkort hierover eens met elkaar van gedachten te wisselen.

 

 

Voorzitter bedankt Mels Hoogenboom voor zijn uitleg.  Er was een goede interactie met de bewoners.

 

Tevens wordt iedereen bedankt voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng op deze avond. 

 

 

 

Hanneke Zuidgeest

 

21 april 2016

 

 

Verslag gesprek 18 januari 2016 met gemeente Schouwen Duiveland

Aanwezig: Coby Hartman (inwoner Kerkwerve), Ineke Bos (inwoner Kerkwerve), Ina van Kan (bestuur) Harry Dragt (bestuur), Hanneke Zuidgeest (bestuur) Peter Verstraeten (uitvoerder onderhoud Openbare Ruimte Gemeente Schouwen Duiveland) Risto de Pagter |(onderhoud uitvoeringsbedrijf gemeente Schouwen Duiveland).

Bankjes Kerkwerve:

ü  2 klassieke bankjes komen te staan bij het beeld aan de Ring

ü  2 betonbanken komen te staan hoek Weelweg/Vloedstraat

Schutting

De bijbehorende schutting gaat men naar kijken hoe te veranderen ter bevordering van de verkeersveiligheid.

Verkeersbord

Het verkeersbord (eenrichtingsverkeer) wat aan de rechterkant aan begin Vloedstraat staat is bijna niet te zien. Hier gaat men ook naar kijken.

 

Ring Kerkwerve:

ü  Lantaarnpalen, Risto gaat navraag doen naar de prijs van klassieke lantaarnpalen rondom de Ring.

ü  In plaats van de rozen kunnen er vaste planten komen volgens een bepaald concept (Green to Color). Deze worden gemaaid, langere bloeitijd, geeft snel bloemen en groeit snel dicht.

ü  Misschien doorbloeiende mengsels toepassen op bepaalde plaatsen

ü  Eventueel bakken/baskets plaatsen aan lantaarnpalen. . (fa. Stouten en/of fa. de Onrust uit Kamperland) Nadeel: moet dan wel verzorgd worden: water en voedingsstoffen.

ü  Tip van Risto: inkoop bloembollen en plaatsen door bewoners Kerkwerve zelf: bloembollen bij Jac. Uittenbogaard & Zonen BV  T. +31 (0)252 373762 info@jubholland.nl

 

Vloedstraat:

ü  Smalle straat, op bepaalde momenten van de (doordeweekse)dag veel verkeer i.v.m. school.  Parkeervakken schuin maken is geen optie i.v.m. verkeersveiligheid.

ü  Struiken zullen op een gegeven moment worden vervangen waarschijnlijk door boompjes. Wordt naar gekeken.

ü  Einde Vloedstraat naar Weelweg toe: veel bedrijfsauto’s geparkeerd waardoor straat smaller  wordt. Idee om de stoep smaller te maken en parkeervakken ervan te maken? Wordt naar gekeken.

ü  Wanneer er echte renovaties gaan komen worden de bewoners hierover in kennis gesteld met eventueel een inspraakavond.

ü  Parkeren Noordstraat/Vloedstraat, bewoners zetten hun auto’s op de hoek neer waardoor er slecht zicht is en het indraaien moeilijker wordt. Dit kan worden doorgegeven aan Corina Jansen.

 

 

 

Wateroverlast:

De speeltuin en achter de speeltuin is sprake van veel wateroverlast. Peter gaat dit verder bekijken en het probleem oplossen.

 

Onkruidbestrijding

In de nabije toekomst gaat er het een en ander veranderen m.b.t. onkruidbestrijding. Bepaalde produkten zoals Round Up mogen dan niet meer gebruikt worden.

Men gaat dan bijvoorbeeld borstelmachines inzetten . Hiervoor is ruimte nodig. De gemeente gaat obstakels verwijderen (zoals paaltjes) welke geen functie (meer) hebben.

 Hanneke Zuidgeest

18 januari 2016

 p.s.

Volgende keer zorgen voor mailadres Mimie en Mimie uitnodigen.

Jaarverslag 2014 Stichting Dorpsraad Kerkwerve e.o.

Doelstelling.

De gemeente Schouwen-Duiveland stimuleert de dorpsraden in haar (kleine) kernen. Er wordt gestreefd naar een zo direct mogelijk contact met de plaatselijke bevolking. De dorpsraad heeft zich ten doel gesteld de leefbaarheid in Kerkwerve en het buitengebied te stimuleren en te behouden.

 Vergaderdata na 3 april  2014.

In principe zijn alle vergaderingen van de Stichting Dorpsraad Kerkwerve openbaar. Van de aan de inwoners van Kerkwerve geboden mogelijkheid tot inspraak ( een half uur voor elke vergadering van de dorpsraad) is geen gebruik gemaakt.

  3 april 2014

Openbare vergadering

13 mei 

 

17 juni

 

23 juni

overleg zorgbeurs

11 september

 

14 oktober

 

17 november

 

11 december

 

15 december

Extra overleg

  9 januari    2015

nieuwjaarsreceptie

15 januari

bestuursvergadering

16 februari

 

19 maart

 

  8 april

Openbare vergadering

 

 

 

Externe contacten.

 

Verschillende leden van de dorpsraad hebben namens de dorpsraad diverse bijeenkomsten/vergaderingen bezocht waar onder:

 

 

 

 

Verkiezing bestuursleden.

 

In 2014 was aftredend Peter Boodt.  Nieuw bestuurslid Wim van Embden, Saskia Schuurbiers en Hans Hanse.

 

Aftredend op 8 april 2015: mevrouw Anneke Eger en de heer Hans Hanse.

 

 

 

Samenstelling bestuur per 3 april 2014.

 

Ina van Kan (waarnemend voorzitter en penningmeester)

 

Hanneke Zuidgeest (secretariaat)

 

AnnekeEger

 

Saskia Schuurbiers

 

Peter Boodt

 

Hans Hanse

 

 

Samenstelling van het bestuur per 17 november 2014

 

Hanneke Zuidgeest (voorzitter en secretaresse)

 

Saskia Schuurbiers  (penningmeester)

 

Ina van Kan

 

Anneke Eger

 

Hans Hanse

 

Wim van Embden

 

 

Werving nieuwe bestuursleden

 

Het bestuur is het afgelopen jaar bezig geweest met het werven van nieuwe bestuursleden via kranten, radio, flyers, Website en Social Media (Facebook en Twitter)

 

 

 

Verstrekte subsidies.

 

In het jaar 2014 zijn, zoals uit de jaarstukken van de penningmeester blijkt, enkele subsidies verstrekt aan organiserende comités en verenigingen.

 

ü  The White Feather Dancers

 

ü  Toneelclub YgenweizeN

 

ü  Vakantiebijbelschool

 

ü  Damesreisje Kerkwerve

 

ü  Bejaardencomité Kerkwerve

 

ü  60+ reis

 

ü  Eenzaamheidsbestrijding

 

ü  In het kader van de leefbaarheid

 

 

Brandweer Kerkwerve

 

In september kwamen er plannen vanuit de Veiligheidsregio om te gaan reorganiseren. Dit zou tot gevolg hebben dat de brandweerkazerne Kerkwerve zou moeten sluiten.

 

De Dorpsraad en de Brandweer zijn met elkaar in contact gekomen. De Dorpsraad heeft een brief naar de Burgemeester geschreven, zijn meegegaan met de brandweer naar het inloopspreekuur van raadsleden en heeft medewerking verleend aan de blusemmer-actie.

 

 

 

 

Kerstboom

 

De kerstsfeer in het dorp werd ook dit jaar weer verhoogd door het zetten van een mooie kerstboom aan de Ring.

 

 

Zorgbeurs

 

De zorgbeurs is november 2014 niet doorgegaan, uiteindelijk waren er te weinig standhouders.  Een aantal hebben toegezegd naar een nieuwe beurs wel te komen.  

 

De Dorpsraad gaat nu een beurs organiseren op zaterdag 7 november aanstaande. Deze najaarsbeurs zal zijn voor alle ondernemers. (incl. zorg)

 

 

Thuis in de Kern

 

Is een convenant getekend door Ina van Kan namens de Dorpsraad. De Dorpsraad heeft 1000 euro ontvangen en dit bedrag is voor 2 jaar. De bedoeling is dat de Dorpsraad een of meerder activiteiten gaan organiseren voor Kerkwerve e.o.

 

Zaterdag 28 maart 2015 was er voor alle inwoners een High Tea georganiseerd in het Dorpshuis.

 

 

Website en Sociale media

 

Inwoners van Kerkwerve kunnen iets op de Website plaatsen.  De PKN kerk maakt hier af en toe gebruik van.

 

 

Prikpost

 

Naar aanleiding van de Zorgvisie (2013-2014) is de Dorpsraad bezig geweest om een aantal zaken te realiseren. Zo is de Dorpsraad bezig geweest om een OV chipkaart oplaadpunt, een pinautomaat en een prikpost te krijgen.

 

Met de OV oplaadpunt is de Dorpsraad nog bezig, de pinautomaat bleek te duur te zijn maar de prikpost (SHL groep) is sinds 17 maart geopend.  Ieder dinsdag van 08.30 – 09.00 uur kan men terecht in het Dorpshuis. Het betreft een proef van een half jaar. Daarna wordt er gekeken of het rendabel is geweest zodat men het kan voortzetten.

 

 

 

Overige werkzaamheden

 

ü  Contact Gemeente opknappen speeltuintje

 

ü  Contact Gemeente plaatsen paaltjes bij grasvelden

 

ü  Is bezig met de overlast van hondenpoep bij het speeltuintje

 

ü  Onderzoeken aanschaf/plaatsing Pannakooi

 

ü  Vlag Kerkwerve

 

ü  Bezig met aanbod/hulp inwoners Kerkwerve

 

 

 

 

Kerkwerve, 8 april 2015.

 

 

overig:

Doelstelling.

De gemeente Schouwen-Duiveland stimuleert de dorpsraden in haar (kleine) kernen. Er wordt gestreefd naar een zo direct mogelijk contact met de plaatselijke bevolking. De dorpsraad heeft zich ten doel gesteld de leefbaarheid in Kerkwerve en het buitengebied te stimuleren en te behouden.

Vergaderdata.

Het betreft 9 bestuursvergaderingen en 1 openbare vergadering.

In principe zijn alle vergaderingen van de Stichting Dorpsraad Kerkwerve openbaar. Van de aan de inwoners van Kerkwerve geboden mogelijkheid tot inspraak ( een half uur voor elke vergadering van de dorpsraad) is geen gebruik gemaakt.

Buiten de bestuursvergaderingen om heeft de Dorpsraad ook andere vergaderingen belegd o.a.  met Pethy Maris, Ingrid Hillenbrandt, Thijs van Damme en Zeeuwland.

De op 10 januari 2013 gehouden Nieuwjaarsreceptie  m.m.v. “Endrik en Jannekee” werd goed bezocht

Externe contacten.

Verschillende leden van de dorpsraad hebben namens de dorpsraad diverse bijeenkomsten/vergaderingen bezocht.

Verkiezing bestuursleden.

In 2013 waren aftredend Connie Kloet Karel Manni en stelden zich niet meer herkiesbaar. In de openbare vergadering op 21 maart 2013 werd aspirant bestuurslid Peter Boodt met algemene stemmen gekozen.Ineke Bos (voorzitter) is december 2013 afgetreden .

Werving nieuwe bestuursleden

Het bestuur is het afgelopen jaar bezig geweest met het werven van nieuwe bestuursleden via kranten en de radio.

Samenstelling bestuur per 1 maart 2013.

Ineke Bos (voorzitter)

Ina van Kan (penningmeester)

Hanneke Zuidgeest (secretariaat)

AnnekeEger

Peter Boodt

Verstrekte subsidies.

In het jaar 2013 zijn, zoals uit de jaarstukken van de penningmeester blijkt, enkele subsidies verstrekt aan organiserende comités en verenigingen.

ü  The White Feather Dancers

ü  Toneelclub Ygenweize

ü  Vakantiebijbelschool

ü  60+ reis

ü  Eenzaamheidsbestrijding

ü  In het kader van de leefbaarheid

Beeldje zuster van Zijpe.

De dorpsraad heeft bij de stichting Renesse een aanvraag gedaan voor plaatsing van een beeldje in Kerkwerve van Zuster van Zijpe en deze aanvraag werd gehonoreerd. Op 15 mei 2013 was de feestelijke onthulling door de burgemeester waarbij ook familie van zuster van Zijpe-Bijlo aanwezig was.

Kerstboom.

De kerstsfeer in het dorp werd ook dit jaar weer verhoogd door het zetten van een mooie kerstboom.  Omdat er te weinig ruimte bij de kerk aan de ring was i.v.m. restauratie is de boom bij het dorpshuis geplaatst.

Medewerking verleend aan samenstellen boekje van student Jelle Koper

Jelle Koper heeft voor zijn afstudeerproject aan de Kon. Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag medewerking gekregen van de Dorpsraad. Deze informatie is verwerkt in een boekje welke u in de pauze kunt bekijken.

Tennisbaan

De Dorpsraad heeft onlangs het huurcontract van de tennisbaan opgezegd.

Het bestuur heeft WIK aangeboden om gebruik hiervan te maken en eventueel voor een Panna kooi te zorgen maar heeft niets meer vernomen van WIK.

Woordvoerder Kerkwerve

John Steenis is gestopt met woordvoerder voor Kerkwerve te zijn bij de uitzendingen van Omroep Zeeland. Ina van Kan heeft het stokje overgenomen.

Website

De Website is gehackt geweest en het heeft een poosje geduurd eer er een nieuwe Website was. Sinds een aantal maanden is er een compleet nieuwe Website die naar volle tevredenheid goed werkt.

Sociale media

Sinds een paar maanden heeft Dorpsraad Kerkwerve ook een Twitter account en een Facebook pagina.

Zorgvisie

De Dorpsraad heeft zich de afgelopen periode m.n. bezig gehouden met het ontwikkelen van een zorgvisie voor Kerkwerve.  Zo is er een aantal malen overleg geweest met de Gemeente Schouwen Duiveland en heeft de Dorpsraad een enquête gemaakt en verspreidt onder de bewoners.

 

Jaarverslag 2012 Stichting Dorpsraad Kerkwerve e.o.

Doelstelling.

De gemeente Schouwen-Duiveland stimuleert de dorpsraden in haar (kleine) kernen. Er wordt gestreefd naar een zo direct mogelijk contact met de plaatselijke bevolking. De dorpsraad heeft zich ten doel gesteld de leefbaarheid in Kerkwerve en het buitengebied te stimuleren en te behouden.

Vergaderdata.

De dorpsraad heeft vergaderd:

In principe zijn alle vergaderingen van de Stichting Dorpsraad Kerkwerve openbaar. Van de aan de inwoners van Kerkwerve geboden mogelijkheid tot inspraak ( een half uur voor elke vergadering van de dorpsraad) is één keer gebruik gemaakt. In het kader van de bevordering van de leefbaarheid hebben Adrie Tange (Zeeuwland) en Ingrid Hildenbrant (Gemeente) de vergadering van 11 februari 2013 bijgewoond. Een delegatie van “800 jaar Kerkwerve” heeft op 21 mei de vergadering bezocht.

De op 7 januari 2013 gehouden Nieuwjaarsreceptie werd zeer goed bezocht. “Endrik en Jannekee” maakten deze avond compleet.

Verkiezing bestuursleden.

In 2012 waren aftredend: Wim Holm, Hans van Leeuwen en Dee Wabeke.Ze stelden zich niet meer herkiesbaar. Koen van der Schalk en Hanneke Zuidgeest werden met algemene stemmen gekozen. In de openbare vergadering van 15 november 2012 stelde Ina van Kan zich kandidaat en werd met algemene stemmen gekozen.

Samenstelling bestuur.

Ineke Bos (voorzitter)

Karel Manni (vice voorzitter)

Hanneke Zuidgeest (secretariaat)

Koen van der Schalk (penningmeester)

Patricia van Leeuwen

Ina van Kan

Conny Kloet

Anneke Eger

Adviseur: Hans Hanse.

Patricia van Leeuwen en Koen van der Schalk zijn respectievelijk afgetreden in juni en augustus 2012.

Vanaf september 2012 is de samenstelling:

Ineke Bos (voorzitter)

Karel Manni (vice voorzitter en waarnemend penningmeester)

Hanneke Zuidgeest (secretariaat)

Ina van Kan

Conny Kloet

Anneke Eger

Peter Boodt heeft de vergadering van maandag 11 februari 2013 bijgewoond en zich kandidaat gesteld.

Karel Manni en Conny Kloet zijn in 2013 aftredend en stellen zich niet meer herkiesbaar.

Verstrekte subsidies.

In het jaar 2012 zijn, zoals uit de jaarstukken van de waarnemend penningmeester blijkt, enkele subsidies verstrekt aan organiserende comités en verenigingen.

Kernbezoek burgemeester Rabelink.

Op 1 augustus 2012 bezocht de burgemeester  Kerkwerve in het kader van het thema: “Bijzondere mensen/zaken”. Een delegatie van de dorpsraad heeft samen met burgemeester en echtgenote de molen van Verhage, de palingkwekerij van v.d. Hoek en de nieuwe viswinkel van “De Heerenkeet” bezocht. Speciale gasten hierbij waren de heren Kesteloo en Van Damme. Het was een geslaagde middag.

Sluiting peuterspeelzaal.

In augustus heeft de dorpsraad een extra vergadering belegd n.a.v. de hulpvraag aan de dorpsraad door verontruste ouders die tijdens deze vergadering ook aanwezig waren. De ouders hadden 2 weken voor de grote vakantie bericht gekregen van KOOS dat met de kinderopvang in “`t Zuudende”  gestopt zou worden.  Met de inzet en hulp van de directeur van de Samuëlschool, Clemens Pronk en de dorpsraad in de persoon van Ina van Kan, startte onder de vlag van KIBEO een nieuwe peutergroep.

Servicepunt “`t Wienkeltje”

Deze bestond in 2012 5 jaar en is heringericht. Het resultaat mag er zijn. De Dorpsraad heeft er in haar openbare vergadering van 15 november 2012 aandacht aan besteed en “`t Wienkeltje” versierd!

Ondernemersbeurs

Tijdens de ondernemersbeurs gaf de Stichting Dorpsraad Kerkwerve  informatie over haar werkzaamheden en er was een prijsvraag die gewonnen werd door de fam. de Boer.

Beeldje zuster van Zijpe.

De dorpsraad heeft bij de stichting Renesse een aanvraag gedaan voor plaatsing van een beeldje in Kerkwerve van Zuster van Zijpe en deze aanvraag werd gehonoreerd. In april/mei 2013 hopen we dat de feestelijke onthulling plaats zal vinden. Kunstenares is Daniëlle Orelio. De dorpsraad heeft regelmatig contact met haar.

Kerstboom.

De kerstsfeer in het dorp werd ook dit jaar weer verhoogd door het zetten van een mooie kerstboom. De dorpsraad krijgt hiervoor een subsidie van de gemeente, maar is zelf wel verantwoordelijk voor plaatsing en versiering. Dankzij de hulp van enkelen, kwam dit tot stand. Dank aan de helpende handen!

Herdenking watersnoodramp 1953.

Op 1 februari 2013 heeft er op initiatief van de dorpsraad een herdenking van de watersnoodramp plaats gevonden. Tijdens de openbare vergadering van 15 november 2012 kwam uit de rondvraag de behoefte naar voren een herdenking te houden. Deze herdenking heeft de dorpsraad samen georganiseerd met de Protestantse Gemeente Kerkwerve en de Samuëlschool. De herdenking werd ontzettend druk bezocht. De reacties waren positief. Dank aan iedereen die meegewerkt heeft.

Computerhulp voor bewoners.

Er is door de dorpsraad een middag georganiseerd waarop bewoners die vragen hadden betreffende het gebruik van computer, I-pad of mobiele telefoon, deze voor konden leggen aan een leerling van Pontes Pieter Zeeman. Deze leerling begeleidde de bewoners in het kader van zijn maatschappelijke stage.

Jeugdactiviteiten.

Deze vinden maandelijks plaats in “`t Zuudende” en worden mede georganiseerd door de dorpsraad.

Externe contacten.

Verschillende leden van de dorpsraad hebben namens de dorpsraad diverse bijeenkomsten/vergaderingen bezocht.