Follow us on Facebook
Follow us

Dorpsraad Kerkwerve e.o.

U bent hier:  Home > De Dorpsraad stelt zich voor > Wat doet de Dorpsraad Kerkwerve

Wat doet de Dorpsraad Kerkwerve

activiteiten 2015 Stichting Dorpsraad Kerkwerve e.o.

Vergaderen

 In principe zijn alle vergaderingen van de Stichting Dorpsraad Kerkwerve openbaar. Van de aan de inwoners van Kerkwerve geboden mogelijkheid tot inspraak ( een half uur voor elke vergadering van de dorpsraad) is geen gebruik gemaakt.

 • De Dorpsraad heeft 12 bestuursvergaderingen gehad.
 • Er zijn vergaderingen bezocht over /met Thuis in de Kern, Gemeente Schouwen Duiveland, Dorps- en stadraden,  een groepje inwoners over de groenvoorziening , SMWO en Rijkswaterstaat.
 • Openbare vergadering op 8 april 2015 met als gastspreker de heer Harry Boot van de Vleesboerderij en  de heer Boot van de Brandweer Kerkwerve,
 • Openbare Vergaderingen op 18 november 2015 met de heer Mels Hoogenboom van het SMWO over het project Thuis in de Kern Kerkwerve. (startbijeenkomst)

 Externe contacten.

Verschillende leden van de dorpsraad hebben namens de dorpsraad diverse bijeenkomsten/vergaderingen bezocht waar onder:

 • Bijeenkomst SMWO in Renesse
 • Dialoogavond WMO
 • Overleg met Zeeuwland de heer de Ceuster.
 • Overleg met de heer Arjan de Hulster van Stichting Landschapsbeheer Zeeland.
 • Overleg met Peter Verstraeten, Risto de Pagter
 • Overleg gehad met basisschool de Morgenster.
 • Bijwonen open huis Emergis en SMWO
 • Overleg met het SMWO.
 • Bijwonen Gemeente SD thema veiligheid/Nota Maatschappelijke Voorzieningen
 • Bijwonen opening /fusie van basisschool de Morgenster
 • Contact met de heer den Boer van de Chr. Gerk Kerk omtrent overleg vrijwilligers aanbod/hulp inwoners Kerkwerve
 • De heer J.Post over BuurtWhatsApp.
 • Contact gehad met de heer Hoven van Rijkswaterstaat.
 • Overleg met de heer Aarnoudse , Nederlandse Rode Kruis, over hart Veilig wonen en  cursus reanimatie en uitleg AED

Nieuwjaarsreceptie

Het organiseren van een nieuwjaarsreceptie vrijdag 9 januari 2015 m.m.v. Endrik en Jannekee, een intermezzo van toneelgroep YgenweizeN en een optreden van het Shantykoor

Pannakooi

Na vertrek van een bestuurslid is het project Pannakooi door twee andere bestuursleden opgepakt en nieuw leven ingeblazen.

Werving nieuwe bestuursleden

Het bestuur is het afgelopen jaar bezig geweest met het werven van nieuwe bestuursleden via kranten, radio, flyers, Website en Social Media (Facebook en Twitter)

Verstrekte subsidies.

In het jaar 2015 zijn, zoals uit de jaarstukken van de penningmeester blijkt, enkele subsidies verstrekt aan organiserende comités en verenigingen.

Brandweer Kerkwerve

De Dorpsraad heeft contact gehad met de Brandweer over de stand van zaken en heeft de Brandweer ook uitgenodigd voor het toelichten hiervan op een Openbare Vergadering.

Kerstboom en kerstwensen

De kerstsfeer in het dorp werd ook dit jaar weer verhoogd door het zetten van een mooie kerstboom aan de Ring.

De leerlingen van de chr. basisschool de Morgenster hebben wensen in een ster gezet en die opgehangen,  in bijzijn van wat ouders en andere leerlingen,  in de kerstboom.

’s  Avonds zijn de lichtjes in de kerstboom aangestoken waar ook wat bewoners bij aanwezig waren en na afloop chocomel gedronken in het Dorpshuis

Prikpost

 De prikpost heeft na een proefperiode een definitieve plaats in het dorpshuis gekregen waar mensen terecht kunnen van 08.00 -08.30 uur.

Hart Veilig

De Dorpsraad heeft een informatieavond AED georganiseerd voor januari 2016  en in november/december 2015 geïnventariseerd welke bewoners er een cursus reanimatie, gegeven door het Rode Kruis, wilden volgen.

Thuis in de Kern

 • Organiseren High Tea op zaterdag 28 maart 2015.
 • Organiseren Kerstbrunch met bingo op zaterdag 19 december

2014 was een jaar waarin de Dorpsraad weer een aantal acitviteiten heeft ondernomen.

Jaarverslag 2014 Stichting Dorpsraad Kerkwerve e.o.

 Doelstelling.

De gemeente Schouwen-Duiveland stimuleert de dorpsraden in haar (kleine) kernen. Er wordt gestreefd naar een zo direct mogelijk contact met de plaatselijke bevolking. De dorpsraad heeft zich ten doel gesteld de leefbaarheid in Kerkwerve en het buitengebied te stimuleren en te behouden.

 Vergaderdata na 3 april  2014.

In principe zijn alle vergaderingen van de Stichting Dorpsraad Kerkwerve openbaar. Van de aan de inwoners van Kerkwerve geboden mogelijkheid tot inspraak ( een half uur voor elke vergadering van de dorpsraad) is geen gebruik gemaakt.

 • Buiten de 11 bestuursvergaderingen om heeft de Dorpsraad ook andere vergaderingen belegd over /met Thuis in de Kern, Gemeente Schouwen Duiveland, brandweer Kerkwerve, Natuurmonumenten, Zeeuwand (woonvisie)  en de Zorgbeurs.
 • Gesprek ‘in de buurt’ is 20 mei 2014 geweest tussen Alévo, SMWO, de heer Thijs van Damme, de wijkagent en de Dorpsraad.
 • Gesprek geweest met Zeeuwland over o.a. verlichting brandpaden en onderhoud tuinen.
 • De op 9 januari 2015 gehouden Nieuwjaarsreceptie  m.m.v. “Endrik en Jannekee”, toneelgroep YgenweizeN en shantykoor Neputuns werd goed bezocht.

 

  3 april 2014

Openbare vergadering

13 mei 

 

17 juni

 

23 juni

overleg zorgbeurs

11 september

 

14 oktober

 

17 november

 

11 december

 

15 december

Extra overleg

  9 januari    2015

nieuwjaarsreceptie

15 januari

bestuursvergadering

16 februari

 

19 maart

 

  8 april

Openbare vergadering

 

Externe contacten.

Verschillende leden van de dorpsraad hebben namens de dorpsraad diverse bijeenkomsten/vergaderingen bezocht waar onder:

 • Bijeenkomst SMWO in Brouwershaven
 • Dialoogavond WMO
 • Informatieavond Sociaal Domein
 • Informatieavond nieuwe dienstregeling bus en haltetaxi
 • Informatieavond subsidies
 • Openbare vergadering Serooskerke
 • Open huis Emergis/SMWO
 • Overleg met Zeeuwland.
 • Overleg met het SMWO.
 • Thema-avond “ zelfzorg, goed voor elkaar”
 • Thuis in de kern te Noordgouwe
 • Visie van de natuurgebieden

 

Verkiezing bestuursleden.

In 2014 was aftredend Peter Boodt.  Nieuw bestuurslid Wim van Embden, Saskia Schuurbiers en Hans Hanse.

Aftredend op 8 april 2015: mevrouw Anneke Eger en de heer Hans Hanse.

 

Samenstelling bestuur per 3 april 2014.

Ina van Kan (waarnemend voorzitter en penningmeester)

Hanneke Zuidgeest (secretariaat)

AnnekeEger

Saskia Schuurbiers

Peter Boodt

Hans Hanse

 

Samenstelling van het bestuur per 17 november 2014

Hanneke Zuidgeest (voorzitter en secretaresse)

Saskia Schuurbiers  (penningmeester)

Ina van Kan

Anneke Eger

Hans Hanse

Wim van Embden

 

Werving nieuwe bestuursleden

Het bestuur is het afgelopen jaar bezig geweest met het werven van nieuwe bestuursleden via kranten, radio, flyers, Website en Social Media (Facebook en Twitter)

 

Verstrekte subsidies.

In het jaar 2014 zijn, zoals uit de jaarstukken van de penningmeester blijkt, enkele subsidies verstrekt aan organiserende comités en verenigingen.

ü  The White Feather Dancers

ü  Toneelclub YgenweizeN

ü  Vakantiebijbelschool

ü  Damesreisje Kerkwerve

ü  Bejaardencomité Kerkwerve

ü  60+ reis

ü  Eenzaamheidsbestrijding

ü  In het kader van de leefbaarheid

 

Brandweer Kerkwerve

In september kwamen er plannen vanuit de Veiligheidsregio om te gaan reorganiseren. Dit zou tot gevolg hebben dat de brandweerkazerne Kerkwerve zou moeten sluiten.

De Dorpsraad en de Brandweer zijn met elkaar in contact gekomen. De Dorpsraad heeft een brief naar de Burgemeester geschreven, zijn meegegaan met de brandweer naar het inloopspreekuur van raadsleden en heeft medewerking verleend aan de blusemmer-actie.

Kerstboom

De kerstsfeer in het dorp werd ook dit jaar weer verhoogd door het zetten van een mooie kerstboom aan de Ring.

Zorgbeurs

De zorgbeurs is november 2014 niet doorgegaan, uiteindelijk waren er te weinig standhouders.  Een aantal hebben toegezegd naar een nieuwe beurs wel te komen.  

De Dorpsraad gaat nu een beurs organiseren op zaterdag 7 november aanstaande. Deze najaarsbeurs zal zijn voor alle ondernemers. (incl. zorg)

Thuis in de Kern

Is een convenant getekend door Ina van Kan namens de Dorpsraad. De Dorpsraad heeft 1000 euro ontvangen en dit bedrag is voor 2 jaar. De bedoeling is dat de Dorpsraad een of meerder activiteiten gaan organiseren voor Kerkwerve e.o.

Zaterdag 28 maart 2015 was er voor alle inwoners een High Tea georganiseerd in het Dorpshuis.

 

Website en Sociale media

Inwoners van Kerkwerve kunnen iets op de Website plaatsen.  De PKN kerk maakt hier af en toe gebruik van.

 

Prikpost

Naar aanleiding van de Zorgvisie (2013-2014) is de Dorpsraad bezig geweest om een aantal zaken te realiseren. Zo is de Dorpsraad bezig geweest om een OV chipkaart oplaadpunt, een pinautomaat en een prikpost te krijgen.

Met de OV oplaadpunt is de Dorpsraad nog bezig, de pinautomaat bleek te duur te zijn maar de prikpost (SHL groep) is sinds 17 maart geopend.  Ieder dinsdag van 08.30 – 09.00 uur kan men terecht in het Dorpshuis. Het betreft een proef van een half jaar. Daarna wordt er gekeken of het rendabel is geweest zodat men het kan voortzetten.

 

Overige werkzaamheden

ü  Contact Gemeente opknappen speeltuintje

ü  Contact Gemeente plaatsen paaltjes bij grasvelden

ü  Is bezig met de overlast van hondenpoep bij het speeltuintje

ü  Onderzoeken aanschaf/plaatsing Pannakooi

ü  Vlag Kerkwerve

ü  Bezig met aanbod/hulp inwoners Kerkwerve

Kerkwerve, 8 april 2015.

 

Wij hebben in 2013 ons met een aantal zaken bezig gehouden zoals:

verstrekken van subsidies, vlag van Kerkwerve, medewerking verleend samenstellen boekje van Jelle Koper, visie ontwikkelt, gesprekken met gemeente e.d., ons bezig gehouden met verzoeken/vragen van bewoners, een nieuwe website gemaakt, beeldje zr. van Zijpe, etc.

Wat kan de functie van een dorpsraad zijn ?
 • Het zijn van een overlegorgaan tussen het dorp/buitengebied en de gemeente.
 • Het zijn van een algemene behartiger van de belangen van de inwoners, verenigingen, ondernemers en middenstand enz. Waarover kan worden gepraat en gevraagd of ongevraagd kan worden geadviseerd?
 • Wonen (woonomgeving, bestemmingsplannen)
 • Voorzieningen (winkels, scholen, verenigingen, accommodaties zoals sportveld/zaal en dorpshuis)
 • Verkeer en veiligheid
 • Onderhoud van wegen en groenvoorziening

Adres gegevens Secretariaat

Stichting Dorpsraad Kerkwerve
Secretariaat:                       

Vloedstraat 21, 4321 AM, Kerkwerve      

Email: Kerkwerve.dorpsraad@gmail.com.                                             Mobiel: 06 46223863

www.dorpsraad-kerkwerve.nl


Bank

Bankrekeningnr.: NL50RABO03578.74.544

 

Belangrijke telefoonummers

Politie Lokaal 0900-8844

Hulpkring Kerkwerve 06-20317417

Huisartsen dr Speelman en Vrolijk Telefoon 0111 - 412080

huisartsen dr. Bruel en van Rijn Telefoon 0111-413965

Huisartsenpost Zeeland, locatie Schouwen-Duiveland
Borrendamme 9, 4301 VD Zierikzee tel. 0900 - 1585


Brandweer Kerkwerve 0111-41200

 

Dorpsraad Kerkwerve

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  Het tijdelijke adres van het secretariaat is m.i.v. heden: Vloedstraat 21, 4321 AM Kerkwerve.
 • Miranda, die het secretariaat onder haar hoede heeft, gaat verhuizen. Wij zijn daarom dringend op zoek naar een nieuw bestuurslid (leden mag ook....) Wie komt ons team versterken? Zonder voldoende bestuursleden gaat het echt niet lukken, dus..... graag een telefoontje of mailtje voor info. of aanmelden naar het secretariaat.
 • Daarnaast zijn wij zoek naar mensen die samen met de dorpsraad mee willen denken/praten over een nieuwe dorpsvisie. De dorpsraad heeft al eerder een oproep gedaan maar helaas zijn er nog geen aanmeldingen gekomen. Dus.......
 • Vooraankondiging: herhalingscursus reanimatie/AED zal op woensdag 18 maart aanstaande plaatsvinden in Dorpshuis 't Zuudènde Kerkwerve. De cursisten die al eerder zijn geweest ontvangen automatisch bericht hierover. Andere belangstellenden kunnen een mailtje sturen naar de dorpsraad. Deze cursus wordt u aangeboden namens de Dorpsraad.      kerwerve.dorpsraad@gmail.com
 • Wilt u voor de eerste keer een AED/reanimatiecursus volgen? Stuur dan een mailtje naar kerkwerve.dorpsraad@gmail.com. Bij voldoende aanmeldingen kunnen wij u deze cursus aanbieden.

Powered by Aubeco Webdesign en hosting| Dorpsraad Kerkwerve: DORPSRAADKERKWERVE.NL| Inloggen